REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Wynajmujący, wynajmuje Najemcy, którego podpis widnieje na umowie, przyczepę określoną w postanowieniach umowy najmu, które Najemca przyjmuje i zobowiązuje się przestrzegać.
  §2. Przedmiotem wynajmu jest przyczepa kompletna i wyposażona zgodnie z prawem drogowym.
  §3. Pod pojęciem „przyczepa” rozumie się, przyczepę lekką , lawetę lekką oraz lawetę samochodową.
  §4. Przyczepy stanowią własność Wynajmującego.
  §5. Przyczepy posiadają wyposażenie dodatkowe określone w umowie.
  §6. Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe w okresie użytkowania przyczepy od momentu jej przyjęcia do momentu jej oddania.
  §7. Wynajmujący oświadcza że przyczepy i lawety stanowiące przedmiot wynajmu posiadają obowiązkowe ubezpieczenie OC i nie posiadają nieobowiązkowego ubezpieczenia AUTOCASCO i NW .
 1. Warunki wynajmu i zwrotu pojazdu:
  1. Doba wynajmu trwa 24 godziny i jest liczona od momentu rozpoczęcia najmu (wydania pojazdu). Nie zwrócenie pojazdu do Wypożyczalni w uzgodnionym terminie zobowiązuje Najemcę do wcześniejszego poinformowania Wynajmującego telefonicznie sms-em (pod nr 518 756 153)lub osobiście lecz nie później jak 3godz. przed końcem umowy. Nie poinformowanie o zmianie terminu zwrotu skutkuje naliczaniem opłat bez jakichkolwiek zniżek( obowiązuje podstawowa opłata jak za pierwszą dobę wypożyczenia).
  §2. Warunkiem koniecznym do wypożyczenia przyczepy jest okazanie dwóch dokumentów tożsamości (prawa jazdy kat.B oraz E dla wypożyczających lawetę a także dowodu osobistego, dowód rejestracyjny do wglądu)
  §3. W dniu wynajmu Najemca wynajmuje przyczepę fabrycznie kompletną, pozbawioną wad oraz wyposażoną zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.
  §4. W skład wyposażenia standardowego przyczepy wchodzą: koło zapasowe, koło manewrowe , wyciągarka (dot. lawet), najazd (dot. lawet).
  §5. Wyposażeniem dodatkowym przyczep samochodowych są pasy mocujące oraz reduktor gniazda napięcia.
  §6. W dniu wynajmu Najemca otrzymuje w pełni sprawną technicznie wyposażoną przyczepę. Najemca jest w pełni zobowiązany do bezspornego pokrycia wszelkich kosztów związanych z jego ewentualnym uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą.
  §7. Wszelkie reklamacje dotyczące stanu technicznego przyczepy Najemca jest zobowiązany zgłosić u Wynajmującego w chwili wynajmu. Wszelkie późniejsze zażalenia zostaną uznane za bezpodstawne.
  §8. Przed wydaniem przyczepy w uzasadnionych przypadkach Najemca pozostawia umowną kaucję zwrotną na poczet ewentualnych szkód wyrządzonych przez Najemcę.
  §9. Odbiór i zwrot przyczepy następuje w wypożyczalni w Występie ul.Rybackiej 8.
  §10. Najemca zobowiązuje się do zwrotu wynajętej przyczepy w nienaruszonym stanie technicznym , z kompletem dokumentów oraz kompletnym wyposażeniem.
  §11. Za każdy dzień wyłączenia przyczepy z eksploatacji aż do ustania przyczyny (naprawy po wypadku , awarii, braku zwrotu dokumentów przyczepy lub ubezpieczenia ) najemca ponosi koszty jak za wynajem w tym okresie.
  §12. Najemca zobowiązany jest do posiadania odpowiednich uprawnień do prowadzenia zestawu samochodowego powyżej 3500 kg dopuszczalnej masy całkowitej(samochód plus przyczepa)
 1. Warunki używania przyczepy:
  1. W okresie wynajmu Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wypożyczoną przyczepę lub lawetę, zobowiązany jest do kompleksowego zabezpieczenia przyczepy pod rygorem poniesienia wszelkich kosztów związanych z jej kradzieżą.
  §2. Zakazuje się używania przyczepy w stanie nietrzeźwości, po spożyciu leków halucynogennych i narkotyków.
  §3. Wynajęta przyczepa nie może być używana wbrew przepisom celnym, drogowym i innym.
  §4. Najemca jest zobligowany do używania przyczepy zgodnie z jej instrukcją, przeznaczeniem i zaleceniami Wynajmującego.
  §5. Najemca zobowiązuje się nie odstępować przyczepy osobom trzecim jeżeli uprzednio nie wskazał tych osób i ich danych osobowych w umowie najmu.
  §6. Osoba używająca przyczepę musi posiadać ważne prawo jazdy oraz odpowiednie uprawnienia do prowadzenia zestawu samochodowego.
  §7. W przypadku jakichkolwiek dokonanych przez Najemcę zmian powodujących koszty (zmian w instalacji elektrycznej przyczepy, zmian dot. wyposażenia przyczepy itp.) Najemca zobligowany jest do uzyskania zgody Wynajmującego przed dokonaniem jakichkolwiek działań.
  §8. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu- uszkodzonego, brudnego ,najemca ponosi kwotę równą poniesionym kosztom naprawy, mycia lub podwójnej stawki za przekroczony termin zwrotów. W przypadku wpłacenia kaucji, koszty napraw lub mycia będą potrącane bezpośrednio z kaucji.
  9 Najemca potwierdza znajomość przepisów w odniesieniu do kodeksu drogowego. Deklaruje używanie wynajętej przyczepy zgodnie z lokalnymi przepisami tyczących używania systemu Viatol.
  10 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie ww. przepisów, brak odpowiednich uprawnień, wykroczenia mandaty, szkody wyrządzone przez Najemcę nie wynikające z zakresu ubezpieczenia OC.
  §9. Nie należy przekraczać dopuszczalnej ładowności przyczepy.
  §10. Najemca zobowiązany jest do używania przyczepy na podanej orientacyjnej trasie i obszarze RP, użytkowanie przyczepy poza granicami Polski jest dozwolone tylko po uzyskaniu zgody Wynajmującego.
  §11. Zabrania się samowolnego zdejmowania plandeki ze stelaża ( plandeki są lakierowane i nieumiejętne zdjęcie jej ze stelaża powoduje nieodwracalne pozałamywania a co za tym idzie zniszczenie plandeki) . Za samowolne zdjęcie plandeki bez wiedzy Wynajmującego będzie pobierana opłata w wysokości 200 zł , lub równowartość ceny nowej w przypadku zniszczenia.
 1. Uszkodzenia, wypadek, kradzież:
  1. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody, wypadku lub kradzieży Najemca zobligowany jest do powiadomienia Wynajmującego oraz policji. Najemca nie jest uprawniony do akceptowania jakichkolwiek roszczeń z drugiej strony.
  §2. Najemca zobowiązany jest do podania wynajmującemu nazwisk i adresów osób zaangażowanych w wypadek, świadków zdarzenia oraz numerów rejestracyjnych uczestniczących w nim pojazdów.
  §3. Nieprzestrzeganie przez Najemcę przepisów ruchu drogowego oraz warunków ubezpieczenia związane jest z poniesieniem przez niego pełnej odpowiedzialności materialnej i cywilnej za każdą wyrządzoną szkodę.
  §4. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie roszczenia zgłoszone Wynajmującemu po upływie okresu wynajmu, do których doszło podczas jego trwania.
  §5. W przypadku nie zwrócenia przyczepy z jakichkolwiek przyczyn Najemca pokryje Wynajmującemu kwotę wartości nie zwróconej przyczepy wg cen zakupu producenta, pokryje koszty przeterminowania do czasu całkowitego rozliczenia umowy oraz wszelkie należności z tytułu utraty przewidywanych wpływów z wynajmu przyczepy za okres trwania całej procedury.
  §6. W razie uszkodzenia przyczepy z winy Najemcy ponosi on wszelkie koszty związane z jej naprawą, transportem, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie mogą wyniknąć w stosunku do osób trzecich.
  §7. Najemca ponosi wszelkie koszty związane z odzyskaniem skradzionej przyczepy, w tym ewentualne koszty rozprawy sądowej.
  8. Wszelkie kwestie sporne wynikające z wynajmu przyczep będzie rozstrzygać sąd w Nakle nad Notecią
  §8 W razie wypadku przyczepy, gdy odszkodowanie nie przysługuje z ubezpieczenia AC najemca zobowiązany jest do pokrycia udziału własnego potrąconego z wypłaty odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
  §9. W razie nie rozliczenia się w terminie wyznaczonym umową najmu, nie uiszczenia odpowiednich należności oraz w przypadku uporczywego unikania w/w rozliczenia Najemca pokrywa 200% stawki dobowej liczonej do dnia rozliczenia i zwrotu przyczepy.
  §10. W przypadku nie terminowego zwrotu najemca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych wynoszących 100%stawki dobowej oraz innych ewentualnych kosztów związanych z tym przeterminowaniem np. nie wywiązania się przez wynajmującego z zawartej umowy z następnym klientem.
  §11. Najemca zobowiązany jest do zwrotu przyczepy/lawety w stanie nie uszkodzonym z kompletnym wyposażeniem. W przeciwnym wypadku zostanie obciążony kosztem ewentualnych napraw .
 1. Postanowienia końcowe:
  1. Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności z tytułu wynajmu przyczepy w dniu zawarcia umowy najmu.
  §2. W przypadku zwrotu przyczepy przed terminem nie będą zwracane należności za pozostały czas wynajmu.
  §3. Za szkody wyrządzone przez samochód, którego właścicielem nie jest Najemca odpowiedzialność ponosi właściciel pojazdu wraz z Najemcą.
  §4. Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach realizacji umowy oraz na przekazywanie ich osobom trzecim w wypadku wystąpienia roszczeń ubezpieczeniowych bądź prawnych.

Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych organom powołanym do nakładania i egzekwowania opłat za korzystanie z dróg publicznych zgodnie z treścią ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60) oraz grzywien wymierzonych na podstawie z dnia 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (DZ. U. Nr 12, poz. 11.4) oraz rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 24.11.2003 r. w sprawie wysokości grzywien i nakładania w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023). Jednocześnie jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny „Kapitan Hak” Piotr Wojciechowski PIOSCHI zostałby obciążony w/w opłatami lub opłatami o podobnym charakterze w w/w opłaty uiściłby, Najemca zobowiązuje się zwrócić „Kapitan Hak” Piotr Wojciechowski PIOSCHI w/w opłaty.

Zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości kwitując własnoręcznym podpisem

 

Postanowienia ogólne

 • Najemca musi posiadać prawo jazdy uprawniające go do kierowania samochodem z przyczepą jeśli dopuszczalna masa całkowita samochodu wraz z przyczepą przekracza 3,5t – po stronie najemcy leży obowiązek upewnienia się, czy spełnia wymagania.
 • Rezerwacje przyjmujemy drogą elektroniczną lub telefonicznie. Przyczepa jest zarezerwowana dopiero w momencie otrzymania potwierdzenia przez Wynajmującego.
 • Po otrzymaniu potwierdzenia rezerwacji Najemca zobowiązany jest w ciągu 3 dni do wpłaty bezzwrotnej zaliczki w ustalonej wysokości 35% ceny najmu.
 • Godzina odbioru przyczepy ustalana jest  telefonicznie lub mailem , zwrot przyczepy powinien nastąpić do godziny wcześniej ustalonej ostatniego dnia najmu przyczepy. Jeżeli dotrzymanie tej godziny nie jest możliwe, należy natychmiast poinformować o tym Wynajmującego.
 • Z tytułu wynajmu przyczepy kempingowej Najemca wpłaca kaucję 1000 zł.
 • Oprócz kosztu najmu i kaucji Najemca wnosi opłatę serwisową w kwocie 150 zł, która obejmuje wymianę butli gazowej, płyny chemiczne do toalety, papier turystyczny oraz wynajem pościeli.
 • Pozostałą należność oraz kaucję, za wyjątkiem płatności za transport przyczepy przez Kapitan Hak, wpłaca się w dniu odbioru pojazdu. W przypadku gdy transport przyczepy zlecono firmie Kapitan Hak, płatność za transport musi wpłynąć na konto Kapitan Hak najpóźniej na 2 dni przed dniem rozpoczęciem transportu, pod rygorem zaniechania dostawy.
 • Okres wynajmu określa się w umowie datą. Minimalny okres wynajmu w wynosi 3 dni . Godzina wydania i zwrotu przyczepy określana jest indywidualnie. W przypadku zwrotu przyczepy kempingowej wcześniej niż zostało to przez strony ustalone, kwota za niewykorzystany okres wynajmu nie podlega zwrotowi. Każde przedłużenie okresu wynajmu musi być uzgodnione telefonicznie z Wynajmującym, co najmniej na 48 godzin przed upływem okresu wynajmu. W przypadku, gdy zwrot przyczepy następuje w miejscu innym niż miejsce wypożyczenia, Najemca ponosi koszt odprowadzenia wypożyczonej przyczepy w wysokości 2,50 PLN/km brutto.
 • Opłata za wynajem przyczepy kempingowej pobierana jest z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem wypożyczalni (do wglądu na stronie internetowej www.przyczepy-kapitanhak.pl ). Końcowe rozliczenie pomiędzy stronami następuje po zdaniu przyczepy. Koszt najmu odnosi się do 1 doby jest wyrażany w PLN.
 • Jeśli przyczepa kempingowa zostanie zwrócona po terminie określonym w umowie Wynajmujący pobierze 50,00 PLN za każdą rozpoczętą godzinę (maksymalna kwota może przekroczyć całkowitej opłaty dziennej). W przypadku uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie terminu najmu, naliczona zostanie opłata zgodnie z cennikiem. Jeżeli Najemca nie zwróci przyczepy do 6 godzin od wygaśnięcia umowy i w tym czasie nie skontaktuje się z Wynajmującym, powiadomi on wówczas Policję o kradzież.
 1. Wydanie, użytkownie i odbiór przyczepy
 • Przyczepa udostępniona jest Klientowi od godziny wcześniej wspólnie ustalonej po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z wynajmem (istnieje możliwość odebrania przyczepy wcześniej, o ile będzie ona wolna i zostanie to wcześniej uzgodnione z Wynajmującym).  Opuszczenie przyczepy po  godzinie wynikającej z umowy najmu skutkuje pobraniem opłaty za kolejną dobę.
 • Klientowi nie wolno: zmieniać przeznaczenia przedmiotu najmu, przeprowadzać jakichkolwiek modyfikacji i adaptacji, podnająć przyczepę osobom trzecim, oddać przyczepę w nieodpłatne użytkowanie.
 • Wynajmujący ma prawo do kontroli przyczepy pod kątem jego prawidłowej eksploatacji wyłącznie w obecności Klienta.
 • Wynajmujący może wypowiedzieć najem przyczepy w trybie natychmiastowym, jeżeli:

– Najemca używa przyczepę w sposób niezgodny z regulaminem lub jej przeznaczeniem albo w sposób powodujący jej zniszczenie.

 • Przyczepę należy zwrócić w stanie zastanym przez klienta (opróżniona kaseta toaletowa, wysprzątana zarówno przyczepa, jak i przedsionek, wyniesione śmieci). W przypadku nieposprzątania przyczepy zostanie naliczona Klientowi dodatkowa opłata sprzątająca w wysokości 80 PLN, o którą zostanie pomniejszona kaucja zwrotna.

Palenie w przyczepie lub przedsionku jest surowo zabronione!!! W przypadku złamania tej zasady kaucja potrącana jest Klientowi w całości. Obowiązuje zakaz smażenia ryb lub innych potraw pozostawiających trwały zapach w tkaninach. Kategorycznie zabrania się też bez przewozu zwierząt wewnątrz przyczepy kempingowej. W przypadku złamania niniejszego zakazu Najemca zostanie obciążony kosztami związanymi z praniem tapicerki przyczepy czy też usunięciem powstałych szkód.

 1. Ubezpieczenie, awarie, wypadek, odpowiedzialność Najemcy
 • Przyczepa użytkowana przez Najemcę posiada pełne ubezpieczenie w zakresie OC.
 • Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w pojeździe w przyczepie kempingowej w przypadku naruszenia postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub/i przepisów prawa o ruchu drogowym danego kraju, a także naruszenia postanowień umowy wynajmu lub/i postanowień niniejszego regulaminu. W takich przypadkach Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z likwidacją szkody/szkód w pojeździe. 4) W przypadku kolizji drogowej, Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia firmy Kapitan Hak i najbliższej jednostki Policji, bezwzględnego uzyskania od Policji pisemnego protokołu, pod rygorem poniesienia przez Najemcę pełnej odpowiedzialność za szkody. Koszty tłumaczeń protokołów i innych dokumentów przedłożonych w językach obcych ponosi Najemca.
 • Najemca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia i użytkowania przyczepy campingowej, w szczególności zamykać na klucz zamki, korzystać z przyczepy wyłącznie przy opuszczonych nogach wsporczych, zakładać zabezpieczenie antykradzieżowe na stabilizatorze jazdy, jeśli takie są
 • Przed wydaniem przyczepy campingowej Najemca odbywa pełne szkolenie w zakresie jego użytkowania oraz zasad instalacji i obsługi dodatkowego sprzętu turystycznego.
 • W przypadku kradzieży lub uszkodzenia przyczepy kempingowej w wyniku włamania, kolizji komunikacyjnej Najemca zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu najbliższej jednostce Policji i uzyskania na egzemplarzu umowy najmu poświadczenia przez Policję przyjęcia zgłoszenia lub stosownej notatki policyjnej o zaistniałym zdarzeniu drogowym oraz niezwłoczne powiadomienie Wynajmującego. Wszystkie szkody nie zgłoszone Policji Najemca będzie zobowiązany likwidować na koszt własny.
 1. Postanowienia końcowe
 • Najemca otrzymuje przyczepę kempingową sprawną technicznie, bez uszkodzeń nadwozia i wnętrza przyczepy, czystą od wewnątrz i na zewnątrz i jest zobowiązany do zwrotu w takim samym stanie – w żadnym wypadku nie pogorszonym
 • Uwagi dotyczące stanu technicznego odnotowywane są w Protokole Zdawczo – Odbiorczym przed opuszczeniem parkingu Wynajmującego a po jego opuszczeniu nie mogą być uwzględniane.
 • Wynajmujący na życzenie najemcy może w terminie do 7 dni od zakończenia wynajmu wystawić fakturę VAT. Najemca oświadcza, iż zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu i oświadcza, że jest osobą uprawnioną do odbioru takiej faktury.
 • Najemca przejmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z jego winy (wybicie szyby, uszkodzenie ogumienia, uszkodzenia tapicerki lub innych części samochodu). Najemca upoważnia Wynajmującego do obciążenia siebie kosztami usunięcia szkód oraz ewentualne opłaty parkingowe, mandaty, koszty odholowania pojazdu wynikłe ze złamania przez kierującego przepisów o ruchu drogowym.
 • Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Wynajmującego do celów marketingowych oraz w celu dochodzenia roszczeń lub wyjaśnienia wszelkich formalności związanych z ewentualnymi powstałymi szkodami a także innymi postępowaniami przed Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Najemca wyraża zgodę na ujawnianie i przetwarzanie jego danych osobowych upoważnionym współpracownikom w celu świadczenia usług, w tym głównie sporządzania ofert i umów, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz w rozumieniu rozporządzenia PEiRUE 2016/2017 z dn. 27.04.2016, zwanego RODO.
 • Wszelkie kwestie sporne nieuregulowane w niniejszej regulaminie będą rozpatrywane w oparciu o przepisy prawa powszechnie obowiązującego przez sądem właściwym miejscowo ze względu na siedzibę Wynajmującego
 • Odstępstwa od regulaminu zawarte w umowie są wiążące dla Stron umowy.

Wyposażenie przyczepy:

 • Przedsionek
 • Lodówka z zamrażalnikiem
 • Garnki, patelnie
 • Sztućce
 • Zastawa stołowa dla 4 osób
 • Kubki
 • Ręczniki, szmatki kuchenne
 • Czajnik elektryczny
 • Kuchenka gazowa
 • Środki czystości
 • Komplet sanitarny (papier oraz płyny do toalety)
 • Butla gazowa
 • Przyłącze wodne i elektryczne
 • Stół z krzesłami
 • Kołdry z poduszkami (poszewki są objęte w opłacie serwisowej)
 • Szczotka ze zmiotką i wiaderko
 • Miska plastikowa
 • Suszarka na pranie
 • Lampa kempingowa
 • Grill
 • Zaparzacz do kawy